1
در سال های اخیر هزاران جوان به دلیل ناامنی، بیکاری، گرسنگی و غیره افغانستان را بخاطر رسیدن به خوشبختی و ادامه تحصیل ترک میکنند.این جوانان بدین باورند که با مهاجرت به خارج از کشور از شر مشکلات موجود در افغانستان رهایی می یایند. بانک مرکزی قبرس مستقل بوده و پاسخگوی اجرای سیاست پولی کشوراستهمچنین بر عملکرد سایر بانکها وصرافیها نظارت کرده , نرخ ارزرا تعیین می نماید و بعنوان نماینده دولت درسیستم پول
Your Boomark Tech

You Can Submit Your POST Here! ..........

Latest Comments